>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهبهانی و غادة السّمّان  
   
نویسنده پولادی منیژه ,همتی امیرحسین ,قدوسی کامران
منبع كاوش نامه ادبيات تطبيقي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:1 -20
چکیده    در این پژوهش، شعر دو شاعر برجستة ادب معاصر فارسی و عربی، سیمین بهبهانی و غادة السّمّان، از منظر ادبیّات تطبیقی و کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس که یونگ توجّه خاصّی به آن‌ها داشته، بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا به تحلیل‎ نظری موضوع پرداخته شده و سپس کهن‎الگوهای آنیما و آنیموس‎ در اشعار ایشان مورد مطالعه قرار گرفته است؛ افزون بر این، میزان بسامد هر کدام،‎ با توجّه به شرایط فرهنگی، زمانی و شخصیّتی در اشعار آنان بررسی شد. یافته‌ها بیانگر این است که جنبه‎های مثبت و منفی این دو کهن‌الگو، در شعر هر دو شاعر ملاحظه میشود؛ هرچند با توجّه به نوع زندگی و تفکّراتشان، جنبۀ منفی آنیموس در شعر ایشان از بسامد بیشتری برخوردار است. شیوۀ بررسی در این پژوهش، از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است.
کلیدواژه ادبیّات تطبیقی، کهن‌الگو، آنیما و آنیموس، سیمین بهبهانی، غادة السّمّان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, گروه زبان و ادبیّات فارسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, گروه زبان و ادبیّات فارسی, ایران
پست الکترونیکی kamranghodoosi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved