>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:42


  tick  آسیب‌شناسی و واکاوی کیفی یادگیری زبان انگلیسی در برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی - صفحه:127-151

  tick  اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط) - صفحه:101-126

  tick  تاثیر آموزش حالات ذهنی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی - صفحه:171-185

  tick  تاثیر ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان - صفحه:57-76

  tick  رابطه هوش هیجانی بار – آن و مولفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان - صفحه:77-100

  tick  رابطه‌ی سبک‌های هویت با مولفه‌های سازگاری دانش‌آموزان: بررسی نقش واسطه‌ای تعهد - صفحه:1-19

  tick  عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت - صفحه:153-169

  tick  نقش والدین و همکلاسی‌هایی که از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند بر انتخاب رشته‌ی تحصیلی دانش‌آموزان (شهر دوشنبه تاجیکستان) - صفحه:41-56

  tick  نقش پیوند با مدرسه در وقوع زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد - صفحه:21-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved