>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:38


  tick  اثربخشی آموزش ارائه شبکه ای در مقایسه با آموزش ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی - صفحه:155-176

  tick  اثربخشی بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی - صفحه:113-127

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مادران مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر رفتارهای یادگیری فرزندان چهار تا شش سال - صفحه:43-66

  tick  تحلیل موضوعی پایاننامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب - صفحه:177-206

  tick  رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران - صفحه:85-112

  tick  شاخص های روانسنجی مقیاس نگرش به خواندن برای دانش آموزان استعداد درخشان وعادی دوره ی راهنمایی - صفحه:129-153

  tick  طراحی و آزمودن الگویی از اثر ساختار هدف مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانش آموزان با درنظرگرفتن نقش واسطه ای حمایت ادراک شده از سوی معلم - صفحه:23-42

  tick  هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت Hexaco-Ffi-R در دانشجویان ایرانی - صفحه:67-84
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved