>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:37


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی - تجربه ای (هیجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران - صفحه:187-205

  tick  اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان - صفحه:1-19

  tick  اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی هوشی کودکان پیش دبستان - صفحه:139-159

  tick  ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها - صفحه:33-50

  tick  تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار - صفحه:83-101

  tick  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان - صفحه:22-31

  tick  تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی - صفحه:119-138

  tick  رابطه ابعاد شخصیت، الگوهای ارتباطی خانواده با رفتار جرات مندانه در دانشجویان - صفحه:103-117

  tick  رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان - صفحه:67-81

  tick  عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی - صفحه:161-185

  tick  نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی عدالتی آموزشی با فریبکاری تحصیلی: مدل معادله ساختاری - صفحه:51-65
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved