>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:36


  tick  اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت نفس دانش آموزان - صفحه:1-16

  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی - صفحه:213-231

  tick  اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش های چندگانه دانش آموزان - صفحه:151-177

  tick  بررسی تاثیر استفاده از چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی - صفحه:179-190

  tick  بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - صفحه:57-75

  tick  بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان - صفحه:17-38

  tick  بررسی نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی - صفحه:191-211

  tick  تاثیر گرایش های آسیب زای عاطفی با جنس مخالف در پسران بر عملکرد تحصیلی آن ها - صفحه:69-58

  tick  تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید - صفحه:79-110

  tick  هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده - صفحه:131-149
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved