>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:34


  tick  اثربخشی چندرسانه ای آموزشی دیکته یار بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا - صفحه:24-41

  tick  ارائه الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی - صفحه:207-232

  tick  بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان (پیش بینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی) - صفحه:233-247

  tick  تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلّل ورزی دانش آموزان - صفحه:94-109

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (Wtl) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان - صفحه:1-21

  tick  تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنان - صفحه:112-126

  tick  رابطه چرخۀ شبانه روزی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی - صفحه:175-206

  tick  ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش یادگیری به کمک همسالان (Pal) دانش آموزان هنرستانی - صفحه:127-153

  tick  فردوسی، هفت بزم وآموزش مهارت های اجتماعی مقدمه ای روان شناختی بر داستان هفت بزم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی - صفحه:151-174

  tick  کیفیت سنجی برنامه های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - صفحه:67-92

  tick  مدل درخواست بازخورد و تجدیدنظر در تصمیم بر اساس نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای ارائه شده در مورد نوشتار و گروه علمی - صفحه:44-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved