>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظه فعّال دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران  
   
نویسنده مفتخری حاجی میرزایی شیوا ,اسدزاده حسن ,کریمی یوسف
منبع روان شناسي تربيتي - 1389 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:103 -129
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظه فعال انجام شد. جامعه‏ی این پژوهش عبارت بود از کلیه‏ی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 88-1387مشغول به‏تحصیل بودند. به‏منظور انتخاب نمونه آماری پژوهش، تعداد 175 نفر از دانش‏آموزان با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. سپس، با اجرای آزمون ظرفیت حافظه فعال (اقتباس از دانیمن و کارپنتر، 1980) و پرسشنامه تلفیقی چهل ‏و ‏چهار سوالی راهبردهای یادگیری (کرمی، 1381) تعداد 40 نفر از دانش‏آموزان گروه نمونه که نمره پایین‏تر از میانگین در این دو آزمون کسب کرده بودند، انتخاب شدند. آنگاه، به‏طور تصادفی، 20 نفر از آنان در گروه کنترل و20 نفر دیگر در گروه آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش به‏ مدت10 جلسه یک ساعته تحت آموزش راهبردهای یادگیری قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات آموزش، به‏عنوان پس‏آزمون، عملکرد حافظه فعال هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. داده‏های حاصل از اجرای پیش‏آزمون و پس‏آزمون، با استفاده از آزمونt گروه‌های مستقل و همبسته مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‏های پژوهش نشان داد، آگاهی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری روی عملکرد حافظه فعال اثر مثبت دارد. این نتایج می‌تواند کاربردهایی برای تدریس و یادگیری اثربخش داشته باشد که در مقاله‌ی حاضر به آن پرداخته می‏شود.
کلیدواژه راهبردهای یادگیری ,حافظه فعال ,عملکرد تحصیلی ,دانش‏آموز ,مقطع متوسطه
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved