>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11آموزش و پرورش شهر تهران  
   
نویسنده فرخی نورعلی
منبع روان شناسي تربيتي - 1389 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:129 -154
چکیده    این پژوهش به منظور بررسی اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. از بین 17 مدرسه، سه مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمون درک مطلب محقق ساخته از دو متن متفاوت برای پیش‏آزمون و پس‏آزمون تهیه و اجرا شد. برای دو گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 45 تا 60 دقیقه‏ای آموزش راهبردها انجام گرفت. با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی فرضیه‏ها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات افزوده گروه‏های آزمایشی با میانگین گروه کنترل در سطح 01/0=? تفاوت معنی‏دار وجود دارد، و میانگین نمرات افزوده گروه آزمایشی آموزش راهبردهای فراشناختی بیشتر از گروه آزمایشی آموزش راهبردهای شناختی به‏دست آمد که در سطح 05/0=? تفاوت بین میانگین‏ها معنی‏دار شده است. پیشنهاد شده است که معلمان، راهبردهای شناختی و فراشناختی را به هنگام تدریس دروس معرفی نمایند.
کلیدواژه آموزش ,راهبردهای شناختی ,راهبردهای فراشناختی ,خواندن ,درک مطلب
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved