>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1399 - دوره:16 - شماره:58


  tick  اثربخشی آموزش بسته مداخله‌ای سبک زندگی بر زورگویی و تکانشگری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز - صفحه:47-70

  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش آموزان دختر - صفحه:1-24

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (Act) بر روابط والد-فرزندی و سرسختی روانشناختی نوجوانان پسر - صفحه:169-188

  tick  اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک - صفحه:189-216

  tick  ارائه مدل ساختاری تاثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجی‏گری معنای شخصی - صفحه:147-168

  tick  اعتباریابی الگوی مولفه های موثر بر کیفیت محیط های یادگیری - صفحه:217-242

  tick  بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی در دوران پیش از دبستان بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان - صفحه:71-93

  tick  بررسی رابطه مصرف بازی‌های رایانه‌ای و قلدری آموزشگاهی در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی - صفحه:287-313

  tick  بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه های چند فرهنگی در ارتقای سواد چندفرهنگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران - صفحه:259-285

  tick  تدوین بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن در افزایش خودتنظیمی با تاکید بر نقش واسطه‌ای بازداری - صفحه:315-337

  tick  فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی - صفحه:95-115

  tick  مولفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی- یادگیری کودکان مبتنی بر سنتز پژوهی - صفحه:1-19

  tick  پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت - صفحه:25-45

  tick  پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی،امید و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه - صفحه:243-258
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved