>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1399 - دوره:16 - شماره:55


  tick  ابعاد روان‌شناختی بحران کرونا و شیوه‌های آموزشی کاهش آن - صفحه:25-50

  tick  ابعاد روان‌شناختی بیماری کووید 19 و آسیب‌های روانی ناشی از آن: مطالعه مروری نظام‌مند - صفحه:167-177

  tick  ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالش ها و راهکارها - صفحه:179-214

  tick  ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش - صفحه:119-131

  tick  بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 در کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمان اضطرار (قرنطینه) - صفحه:229-237

  tick  بررسی ساختارهای تربیتی و فیزیولوژیکی بحران کرونا در صنعت ورزش - صفحه:91-104

  tick  بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران بیماری ‏کرونا ویروس جدید (کووید-19)‏ - صفحه:1-24

  tick  رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا - صفحه:215-228

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا - صفحه:133-155

  tick  مطالعه موردی بین آموزش و مشارکت اجتماعی افراد با استفاده از صفحات اینستاگرام سلبریتی ها در بحران کرونا - صفحه:65-89

  tick  پسابرنامه در پساکرونا، ضرورت تعلیم و تربیت امروز (مبتنی بر مدل رادار استراتژیک) - صفحه:105-117

  tick  پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند - صفحه:51-63

  tick  پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آنها - صفحه:153-166

  tick  پیش‌بینی سلامت عمومی بر اساس متغیرهای فردی، خودکارآمدی و اضطراب در شاغلین (دانشجو و غیردانشجو) کادر درمانی بیماران Covid-19 - صفحه:239-268
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved