>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:51


  tick  اثر بخشی مصاحبه‌ی انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان برکاهش رفتار قلدری و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه‌های اجتماعی مجازی - صفحه:95-126

  tick  اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختیرفتاری بر اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکور داوطبان ورود به دانشگاه - صفحه:175-194

  tick  ادراک متخصصین از رگه های شخصیتی تاثیرگذار در گرایش افراد به کودک آزاری: یک مطالعه پدیدارشناسی - صفحه:1-25

  tick  بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی - صفحه:127-145

  tick  بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان - صفحه:195-210

  tick  تاثیر بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره برخط بر مهارت های اجتماعی و توانایی های شناختی دانش‌آموزان - صفحه:211-230

  tick  تاثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل - صفحه:51-70

  tick  تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان - صفحه:27-50

  tick  رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی - صفحه:71-94

  tick  مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی - صفحه:147-173

  tick  پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار ارزش - صفحه:231-257
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved