>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1397 - دوره:14 - شماره:50


  tick  اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم - صفحه:25-54

  tick  اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار - صفحه:171-193

  tick  بررسی رابطه برآورده شدن نیاز های اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی - صفحه:71-87

  tick  بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان ها - صفحه:55-70

  tick  بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت - صفحه:155-169

  tick  بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه - صفحه:113-130

  tick  تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری - صفحه:1-24

  tick  مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش‌آموزان، والدین و معلمان - صفحه:89-112

  tick  مقایسه ی میزان فعالیت مغزی در زمان ارائه ی تصاویر دو بعدی و سه بعدی در دانش آموزان با هوش فضایی بالا و پایین - صفحه:131-153
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved