>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1397 - دوره:13 - شماره:47


  tick  اثر بخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی در دانشجویان دختر - صفحه:1-23

  tick  اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش ‏آموزان زورگو - صفحه:49-73

  tick  اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون - صفحه:163-183

  tick  بررسی تاثیر اجتماع یادگیری بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی - صفحه:75-93

  tick  تبیین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر مبنای جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده والدین و معلمان و میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی (ارائه مدلی علّی) - صفحه:141-162

  tick  تحلیل دوره تامین مدرّس برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) و ارزیابی آن دوره در سال های 93 -95 - صفحه:25-47

  tick  رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان - صفحه:119-140

  tick  مبانی تفسیر تربیتی قرآن - صفحه:185-202

  tick  نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی - صفحه:95-118
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved