>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1396 - دوره:13 - شماره:43


  tick  آموزش مهارت‌های اجتماعی از راه بازی‌های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران - صفحه:73-97

  tick  اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه‌های برنامه‌ریزی و حل مساله‌ی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دبستان - صفحه:99-116

  tick  الگوی ساختاری روابط بین نیازهای اساسی روان‌شناختی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی در زبان انگلیسی - صفحه:35-58

  tick  تاثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها - صفحه:169-199

  tick  تاثیر یادگیری مشارکتی با گروه‌های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره‌ی ریاضی دانش‌آموزان - صفحه:117-137

  tick  تحلیل کانونی رابطۀ بین امنیت در مدرسه و مشارکت فعّال در آن - صفحه:201-221

  tick  تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم‌زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) - صفحه:1-34

  tick  توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی - صفحه:59-72

  tick  نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه‌ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان - صفحه:139-167
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved