>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1396 - دوره:13 - شماره:45


  tick  اثربخشی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان - صفحه:147-162

  tick  ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی علوم تجربی سوم ابتدائی بر اساس عناصر انگیزش درونی - صفحه:121-145

  tick  الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه - صفحه:163-181

  tick  تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین‌گری - صفحه:97-119

  tick  سنجش و بررسی ارتباط سبک‌های تفکر و جهت‌گیری هدف با عملکرد تحصیلی دانشجویان - صفحه:59-81

  tick  طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی - صفحه:21-39

  tick  مقایسۀ اثربخشی روش‌های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری - صفحه:41-57

  tick  نقش مولفه‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی - صفحه:1-20

  tick  پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس کمال‌گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان - صفحه:83-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved