>
Fa   |   Ar   |   En
   نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیهبا تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی  
   
نویسنده عباس تبار رحمت ,حسینی فرزاد
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 49 - صفحه:159 -178
چکیده    نظارت بر قدرت و مهار آن از دیرباز ذهن متفکران عالم سیاست را به خود معطوف کرده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی مجال یافت برای اولین بار در تاریخ تشیع سازوکارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی بگنجاند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که »چگونه، شخص ولی فقیه و قوای حکومتی از سوق به استبداد و قانون گریزی در امانند «؟ یافته های این نوشتار بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه حاکی از این است که »ولایت فقیه با استمداد از خصوصیات و اختیارات ملحوظ برای فقیه، به سمت استبداد و تمامیت خواهی سوق پیدا نمی کند و همچنین با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های معطوف به اختیارات مطلقه برای فقیه مندرج در قانون اساسی، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است «.
کلیدواژه مهار قدرت، قانون اساسی، ولایت فقیه، امام خمینی، خصوصیات ولی فقیه، اختیارات مطلقه.
آدرس دانشگاه مازندران, گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی farzadhosseini1369@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved