>
Fa   |   Ar   |   En
   ریاست جمهوری زنان با تاکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه  
   
نویسنده ملک افضلی اردکانی ‌محسن ,امیدی فرد عبدالله ,هاشمی سید محمد علی
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1394 - دوره : 12 - شماره : 40 - صفحه:185 -204
چکیده    نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت‌های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تاکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می‌رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تاکید می‌شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی‌ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه‌ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
کلیدواژه اندیشه سیاسی اسلام ,ولایت فقیه ,ریاست جمهوری زنان ,مشارکت سیاسی زنان ,قانون اساسی
آدرس بین‌المللی المصطفی, * دانشیار دانشگاه بین‌المللی المصطفی, ایران, قم, استادیار دانشگاه قم, ایران, قم, دانشجوی دکتری دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی hashemi.mohammadali@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved