>
Fa   |   Ar   |   En
   چگونگی گفتمان‌سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه‌های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده امین‌خندقی مقصود ,جعفرنیا فاطمه سادات
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1393 - دوره : 11 - شماره : 39 - صفحه:139 -158
چکیده    پژوهش پیش‌رو با هدف عرضه رویکرد گفتمان‌سازانه در حکم رویکرد مطلوب در انتقال معارف انقلاب اسلامی، به ویژه نظریه ولایت‌فقیه انجام شده است. ابتدا توصیفی کلی از وضعیت موجود در انتقال نظریه ولایت فقیه انجام گرفت و سپس رویکرد مطلوب، یعنی رویکرد گفتمان‌سازانه معرفی و با مفهوم‌شناسی واژه‌های اساسی پژوهش، به تبیین ویژگی‌های نگاه گفتمان‌سازانه در انتقال این نظریه پرداخته شد. رویکرد گفتمان‌سازانه به‌ دلیل داشتن چهار عنصر اساسی، یعنی ایدیولوژی، هدف، فرایند و نتیجه که همگی نیز هم‌راستا با معارف حقه اسلامی است، قابلیت تحقق اهداف اساسی ملحوظ در این نظریه را دارد و لذا ضروری است این رویکرد جایگزین رویکردهای جاری نظام برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران در بحث از نظریه ولایت فقیه گردد.
کلیدواژه گفتمان ,گفتمان‌سازی ,ایدیولوژی برنامه درسی ,نظریه ولایت فقیه ,انقلاب اسلامی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی f.s.jafarnia@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved