>
Fa   |   Ar   |   En
   نقاشی زمینیِ هندوی کولم1 به‌مثابه لندآرت2 در هنر جدید  
   
نویسنده رهبرنیا زهرا ,چادها پینکی
منبع باغ نظر - 1394 - دوره : 12 - شماره : 36 - صفحه:19 -28
چکیده    «لند‌آرت» از حدود دهه 60 میلادی با رویکرد مدرن و پس ‌از آن، پست‌مدرن به‌مرور با کمک گرفتن از شگردهای هنرهای محیطی4 و فلسفه پست‌مدرن، توانست از محل‌های دورافتاده‌ای که در گذشته متولد می‌شد، به جاهایی منتقل شود که موردتوجه مخاطبان عام و گسترده قرار گیرد و با آن‌ها ارتباط برقرار کند. بدین‌ترتیب دامنه لندآرت گسترده شد و امروزه هنرهای زمینی بسیاری را می‌توان در این حوزه جای داد. نقاشی زمینی نیز گرچه در دوران معاصر موردتوجه قرار گرفته، اما هنری است که از دیرباز در میان بسیاری از اقوام و ملل، ازجمله هندی‌ها و آیین هندوییسم5 رواج داشته است. ازجمله «کولم» که نوعی نقاشی با پودرهای رنگی بر روی زمینِ جلو درب‌ خانه‌های هندویی است. مسیله پژوهش این است که، آیا می‌توان نقاشی کولم را با هنر جدید مقایسه کرد و شباهت‌هایی ورای شکل ظاهری یافت؟ بنابر فرضیه مقاله، به‌نظر می‌رسد نقاشی کولم با لندآرت و تعریف آن در هنر جدید مرتبط باشد.هدف از این پژوهش بنیادی، ایجاد نگرشی جدید به هنرهای سنتی (هدف کلی)­ و کولمِ سنتی به‌مثابه یک هنر جدید زمینی (هدف جزیی) است؛ نگرشی که اگرچه پیروانِ به‌روزِ کمتری در کشورمان دارد، اما دارای سابقه‌ای به‌اندازه فلسفه هنر پست‌مدرن است. این پژوهش بر وسعت نگاه هنرمندان در‌ باب هنرهای جدید و فلسفه پست‌مدرنیسم موثر خواهد بود. بدین‌ترتیب برای رسیدن به این هدف، با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی، به گردآوری اسناد به روش کتابخانه‌ای پرداخته ‌شده است. با تحلیل بارزترین، عام‌ترین و جدیدترین (با توجه به پیشرفت و اختراع و ابداع روزانه رسانه‌ها6) ویژگی‌های هنر‌های جدید و تطبیق آن با ویژگی‌های کولم می‌توان به این نتیجه اذعان داشت که، نقاشی کولم می‌تواند به‌مثابه لندآرت باشد، و به نظر می‌رسد می‌توان گاه برخی از هنرهای سنتی را هم‌راستا با هنرهای جدید قرار داد.
کلیدواژه postmodernism ,kolam ,land art ,new art ,پست‌مدرنیسم ,کولم ,لندآرت ,هنر جدید
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دکتری پژوهش هنر، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران, ایران, دانشگاه الزهرا (س), پژوهشگر دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا، تهران نویسنده مسیول, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved