>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی مدیریت پروژه‌های نوسازی شهری  
   
نویسنده جعفری طوفان
منبع باغ نظر - 1394 - دوره : 12 - شماره : 37 - صفحه:53 -60
چکیده    امروزه نوسازی شهری از یک اقدام عمرانی و مهندسی ساده به یک پدیده پیچیده دارای ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی تبدیل ‌شده است. مدیریت صحیح و توجه به واقعیات زمینه دو عامل اصلی موفقیت در پروژه‌های نوسازی شهری می‌باشند که عدم توفیق مدیریت شهری ایران در دستیابی به اهداف نوسازی براساس تکالیف قانونی، به دلیل بی‌توجهی به همین دو عامل اصلی بوده است. این تحقیق پس از بررسی ابعاد مختلف نوسازی شهری و مقایسه دیدگاه‌های مختلف در این موضوع، نسبت به تدوین ساختار مدیریت نوسازی شهری تهران براساس یکی از الگوهای معتبر مدیریت استراتژیک، اقدام و در ادامه با بررسی اسناد مرتبط با نوسازی شهری در تهران و مصاحبه با خبرگان، اجزای مورد نیاز این ساختار را شناسایی کرده که در بخش نهایی ارتباط این اجزا در قالب الگوی سه سطحی مدیریت نوسازی شهر تهران در تناسب با شرایط حاکم بر بافت‌های فرسوده این شهر، به هم مرتبط شده‌اند. نتیجه کلیدی در مقاله حاضر ایفای نقش تسهیل‌گری مدیریت شهری و تاکید بر عدم ورود آن به اقدامات اجرایی در سطح پروژه و واگذاری آنها به تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی است که در الگوی پیشنهادی نیز انعکاس ‌یافته است.
کلیدواژه tehran ,project management ,regeneration management ,urban regeneration ,تهران ,مدیریت پروژه ,مدیریت نوسازی ,بافت فرسوده ,نوسازی شهری
آدرس دانشگاه تهران, پژوهشگر دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران ???????????, ایران
پست الکترونیکی st.jafari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved