>
Fa   |   Ar   |   En
   «هنر شهری» به مثابه پدیده‌ای منظرین در جامعه امروز*  
   
نویسنده عادلوند پدیده ,موسوی لر اشرف السادات ,منصوری سیدامیر
منبع باغ نظر - 1395 - دوره : 13 - شماره : 39 - صفحه:39 -44
چکیده    امروز در ادبیات «هنر شهری» کشورمان یا اهداف آثار هنر شهری را در تاثیرات آن بر ارتقای کیفیت منظر شهر مبنای تعریف قرار می‌دهند و یا انواع آثار هنری حاضر در شهر را به عنوان هنر شهری قلمداد می‌کنند. اما نکته قابل تامل این است که در پژوهش‌های صورت گرفته مشخص نیست هنر شهری چیست؟ چگونه بر کیفیت منظر شهر اثر می‌گذارد؟ و آیا همه آثار هنری موجود در شهر موجد چنین کیفیاتی می‌شوند؟با گسترش حضور آثار هنری در سطح شهرهای کشور و عدم موفقیت حداکثری آنها در حصول اهداف تعیین‌شده به نظر می‌رسد هنر شهری از جوهره اصلی خود فاصله گرفته و مقهور اعمال سلیقه‌هایی شده است که گاه آنها را تا حد تزیین و بزک شهر تقلیل داده است. از این رو نه تنها حضورش در شهر هدفمند نبوده، بلکه منجر به اغتشاشاتی نیز شده است.این مقاله پیشنهاد می‌کند امروز برای دستیابی به اهداف مورد نظر لازم است به «هنر شهری» به عنوان یک پدیده منظرین نگریست. زیرا به دو مولفه شهروند (انسان) به عنوان «مخاطب هدف» که آثار هنر شهری برای او خلق می‌شود و «فضای جمعی» به عنوان محیط شکل‌گیری ادراکات و تعاملات اجتماعی و نه صرفاً بستر حضور آثار وابسته است. در آخر نتیجه می‌گیرد در دوران معاصر، مناسب‌ترین بستر برای هنر شهری نه هر فضای شهری و فضای عمومی که فضای جمعی است تا ضمن برقرارساختن ارتباطات اجتماعی به عنوان والاترین هدف حیات مدنی بتواند مخاطبان هدفمند را به درک آثار هنری دعوت کند و در این فراخوانندگی به کیفیات شهری مورد نظر نایل شود.
کلیدواژه social space ,citizens ,landscape phenomenon ,urban art ,فضای جمعی ,شهروندان ,پدیده منظرین ,هنر شهری
آدرس دانشگاه الزهرا (س), پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده نظر، نویسنده مسیول 09122151405, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه تهران, دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر، دانشگاه تهران، پژوهشکده نظر, ایران
پست الکترونیکی seyedamir.mansouri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved