>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز  
   
نویسنده پوراحمد احمد ,حبیبیان بهار ,احمدنیا محمدرضا
منبع باغ نظر - 1395 - دوره : 13 - شماره : 39 - صفحه:25 -38
چکیده    یکی از عواملی که شهر را از سایر سکونتگاه‌های بشری متمایز می‌کند ویژگی‌های کالبدی آن است که همواره توجه زیادی از سوی مدیران، برنامه‌ریزان شهری، ساکنان و بازدیدکنندگان به آن معطوف شده و کیفیت آن بر زیست ساکنان تاثیر به سزایی دارد. بی‌برنامگی و توسعه بی‌رویه به ویژه در شهرهای بزرگ موجب شده کیفیت کالبدی موجود نیازهای ساکنان را برآورده نکند و انتقادات مختلفی به آن وارد باشد که نمونه آن شهر اهواز است. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل فضای کالبدی شهر اهواز و نقاط ضعف و قوت آن در برآوردن نیاز ساکنان نوشته شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی است. مقاله در مقیاس کل‌نگر و با تکیه بر نظریه ساخت اصلی شهر نوشته شده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق در بررسی اولیه سه فرضیه مبتنی بر پذیرش تنوع به عنوان مهم‌ترین توانمندی و فقدان انسجام به عنوان مهم‌ترین ناکارآمدی فضای کالبدی و نیز انطباق این فضا با مکتب مدرنیسم تدوین شد. سپس اطلاعات مورد نیاز در مورد ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، گردآوری، با گزینش مجموعه‌ای از شاخص‌ها از بین شاخص‌های تشریح شده، با استفاده از شناخت حاصل از مشاهدات میدانی و داده‌های اسنادی به بررسی نمونه‌هایی از توانمندی‌ها و کاستی‌های فضای کالبدی شهر اهواز پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد تنوع مهم‌ترین توانمندی در کالبد شهر اهواز بوده و مولفه‌های زیست‌محیطی و نیز فقدان انسجام و کلیت در شهر مهم‌ترین ناکارآمدی آن است. در مجموع شهر در معیار هویت قوی بوده و در نظم به ویژه محیط زیست ضعف نشان می‌دهد، مولفه‌های کالبدی شهر با مکتب مدرنیسم مشابهت بیشتری نشان می‌دهد.
کلیدواژه ahvaz ,urbanization ,urban space ,fabric ,physical space
آدرس دانشگاه تهران, دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد دانشگاه تهران apoura@ut ac ir, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران نویسنده مسیول 09166001104, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی ahmadnia_1355@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved