>
Fa   |   Ar   |   En
   بازطراحی بازار مبتنی بر قابلیت شکل‌گیری و ثبت خاطره جمعی  
   
نویسنده توکلیان فردوسیه مریم ,اسمعیل پور نجما ,نقصان محمدی محمدرضا
منبع باغ نظر - 1395 - دوره : 13 - شماره : 39 - صفحه:45 -56
چکیده    خاطره‌انگیزی یکی از کیفیت‌های قلمروهای عمومی فضا و مشتمل بر چهار مرحله شکل‌گیری، ثبت، تداعی و انتقال است. نقش قلمروها و فضاهای عمومی در دو مرحله اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. بازارها، مکان‌هایی هستند که در آن فرد تعاملات اجتماعی را تجربه، فضا را احساس و به ادراک محیط نایل می‌آید. نتیجه این‌گونه فعالیت‌ها و رفتارها، شکل‌گیری و ثبت خاطرات جمعی است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، بازار محمدعلی‌خان یزد معروف به بازار خان که از جمله نقاط دیدنی و قدیمی شهر به شمار می‌آید این نقش را کمتر ایفا کرده باشد. بازنمایی خاطره در بستری نوین به گونه‌ای که بتواند در برابر فرهنگ معاصر مقاومت کرده و راهی جدید در درون‌مایه به ‌سوی آینده پیدا کند، ضروری است لذا، تحقیق حاضر با هدف ایجاد بستری مناسب مبتنی بر دو مرحله اول یعنی قابلیت شکل‌گیری و ثبت خاطره جمعی در این بازار انجام شد. سوالات تحقیق عبارتند از : مراحل شکل‌گیری و ثبت خاطره در اذهان عمومی در فضای بازار به‌ عنوان مکانی برای آفرینش خاطرات جمعی چگونه است؟ عوامل موثر در مراحل شکل‌گیری و ثبت خاطرات در بازارها چیست و چگونه می‌توان بستر شکل‌گیری و ثبت خاطرات را در بازار خان یزد فراهم کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شد. در روند پژوهش مشخص شد : خاطره جمعی واجد ابعاد اجتماعی، مکانی، زمانی و احساسی است. برای ابعاد، مولفه‌ها و برای مولفه‌ها، شاخص‌هایی شناسایی شد. همچنین، مراحل مختلف شکل‌گیری و ثبت خاطره جمعی شناسایی و مشخص شد این مراحل نسبت به هم همپوشانی داشته و شروع یک مرحله الزاماً در نقطه پایانی مرحله قبل نیست. به علاوه، مشخص شد : بازار خان یزد کماکان از این دو قابلیت بهره‌مند است. لذا، بازطراحی اجزا بازار در جهت تقویت این قابلیت انجام و راهبردهایی برای حفظ این قابلیت ارایه شد.
کلیدواژه bazaar khan yazd ,retention ,formation ,evocative ,memory ,بازار خان یزد ,ثبت ,شکل‌گیری ,خاطره‌انگیزی ,خاطره
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه طراحی شهری نویسنده مسیول 004915739591707, ایران, دانشگاه یزد, دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استادیار دانشگاه یزد , ایران, دانشگاه یزد, دکتری معماری (طراحی شهری)، دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد , ایران
پست الکترونیکی mohammadi@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved