>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده در برابر زلزله  
   
نویسنده ایمانی بهرام ,کانونی رضا ,بی نیاز محمد ,عالی محمدی احمد
منبع باغ نظر - 1395 - دوره : 13 - شماره : 39 - صفحه:67 -82
چکیده    وجود شهرهای با قدمت زیاد و مشکلات مربوط به شهرسازی بی‌برنامه و گسترش بافت‌های فرسوده شهری باعث شده خطر زمین‌لرزه و تخریب‌های ناشی از آن بسیاری از شهرهای کشور ما را نیز تهدید کند. شهر تهران نیز به عنوان پایتخت کشور و موقعیت مهم و حساس خود، دارای پهنه‌های وسیعی از بافت‌های فرسوده است که اکثر آنها بر روی گسل‌های مهم قرار گرفته‌اند و خطر جدی برای شهر تهران و ساکنان آن دارد. با این ضرورت، پژوهش حاضر آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده محله امامزاده حسن را مورد بررسی قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهایی برای ساماندهی این بافت‌ها در جهت کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر زلزله با استفاده از مدل swot و ماتریس qspm است. نوع این پژوهش، کاربردی - راهبردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. در انجام آن علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. برای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات پیمایشی‌، تکنیک دلفی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و مسیولین امر به کار گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بافت فرسوده محله امامزاده حسن در موقعیتی قرار دارد که باید وضعیت شرایط موجود را رها کند؛ بدین معنی که باید نقاط ضعف خود را کاهش داده و در عین‌ حال از تهدیدها دوری کند. راهبردهای اجرای برنامه‌های نوسازی و بهسازی و توجه ویژه به مدیریت بحران، ایجاد سازمان مرکزی برای تنظیم برنامه‌های مربوط به بافت‌های فرسوده و ایجاد بستر مناسب برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در محله، که نتایج این برنامه‌ریزی بر مبنای کیفیت اطلاعات در مرحله ورودی و مقایسه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی شکل گرفته است، به عنوان اولویت‌دار‌ترین راهبردها و اجرای برنامه‌های بازسازی و نوسازی بافت محله در راستای تعریض معابر برای خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی جهت ساماندهی بافت فرسوده محله امامزاده حسن به عنوان موثرترین راهبرد مشخص شدند.
کلیدواژه urban decay ,vulnerability ,swot ,qspm matrix ,imamzadeh hassan neighborhood ,محله امامزاده حسن ,ماتریس qspm ,آسیب‌پذیری ,بافت فرسوده
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران نویسنده مسیول 09141540629, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی ahmad.am.1991@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved