>
Fa   |   Ar   |   En
   باغ نظر   
سال:1394 - دوره:12 - شماره:32


  tick  شناسایی شاخص‌های موثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری - صفحه:3-12

  tick  انتقال هنرهای صناعی سرزمین‌های اسلامی از قرن چهارم ه.ق به اروپای غربی در قرن دهم میلادی - صفحه:13-22

  tick  خوانش ترامتنی صحنه کشته شدن نر گاو آسمانی - صفحه:23-32

  tick  تداوم مبانی سنت بصری ایرانی با تاکید بر ترکیب‌بندی عکس‌های یادگاری دوره ناصری - صفحه:33-42

  tick  تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه منطقه‌ای در ایران - صفحه:43-52

  tick  استفاده از متریک‌های منظر در بهسازی شبکه اکولوژیک شهری (مطالعه موردی : شهر تبریز) - صفحه:53-62

  tick  تحلیل مناسبت محیطی Gis پایه برای حفاظت از نواحی طبیعی باارزش در چارچوب برنامه‌ریزی محیطی - صفحه:63-76

  tick  استخراج الگوهای اقلیمی فضاهای عملکردی در خانه‌های بومی بندر بوشهر با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد - صفحه:77-90

  tick  ارزیابی نقش منظر شهر در تامین امنیت شهروندان نمونه موردی : شهر قزوین - صفحه:91-102

  tick  راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه‌ها در برابر پدیده‌های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی - صفحه:103-116
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved