>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های موثر از منظر نشانه‌شناسی  
   
نویسنده احمدیان باغبادرانی صدیقه ,افضل طوسی عفت السادات ,حسامی کرمانی منصور
منبع باغ نظر - 1393 - دوره : 11 - شماره : 31 - صفحه:55 -66
چکیده    امروز مرز میان تجارت و بازار فروش کالا با فرهنگ و هنر از بین رفته و هر گروه برای دستیابی به اهداف خود به دیگری وابسته شده است‌. هنر جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی دارد و ظهور پایگاه‌های قدرتمند و موثر و نقش‌آفرین به عنوان میانجی موجب تعامل آشکارتر هنر و تجارت ‌‌شده است. میانجی‌ها می‌توانند معرف هرآن چیزی شناخته شوند که میان اثر هنری و پذیرش آن مداخله می‌کنند.این مقاله ضمن بررسی نقش تعاملی هنر و تجارت به عملکرد میانجی‌ها در ارزشگذاری، معرفی و فروش آثار هنری با بهره‌گیری از مربع نشانه‌شناسی گرماس می‌پردازد. با توجه به یافته‌های موجود که حاکی از رشد روز‌افزون بازارهای هنری در نتیجه مشارکت میانجی‌های مربوطه است، پرداختن به این مبحث و بیان چالش‌های موجود ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای‌ و به شیوه توصیفی‌ـ تحلیلی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی در تعامل هنر با دنیای اقتصاد و تجارت بیشترین تاثیر را دارند؟ به این نتیجه می‌رسد که مداخله و مشارکت عوامل میانجی و کنشگران مختلف‌‌، در تعاملی معین با دو مقوله مورد بحث قرار گرفته و گستره دامنه فعالیت و ترکیب آنها به عنوان شبکه‌ای از معنا و ارزش‌های اجتماعی می‌تواند موجب رشد هنر و اقتصاد و درک بیشتر فرهنگ ‌‌شود. شناخت بیشتر در این زمینه‌‌، می‌تواند بر غنای دستاوردهای هنری، فرهنگی و نیز اقتصادی بیافزاید.
کلیدواژه Mediator ,Semiotics ,Greimas ,Market and trade ,Art piece ,میانجی ,نشانه‌شناسی ,گرماس ,بازار و تجارت ,اثر هنری
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)‌‌،, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دکتری هنر و طراحی‌، استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), دکتری ‌هنرهای تجسمی، استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی m.hessami@alzahra.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved