>
Fa   |   Ar   |   En
   گونه‌شناسی هنر شهری در منظر شهری هند  
   
نویسنده مخلص فرنوش
منبع باغ نظر - 1393 - دوره : 11 - شماره : 30 - صفحه:27 -36
چکیده    هنر شهری، سبک هنری مستقلی است که توسط هنرمندان در زندگی شهری در سطح شهر اجرا می‌شود. این هنر خیابانی با بیان فرهنگ یک ملت، در حوزه هنرهای تجسمی، معماری و شهرسازی استفاده می‌شود. هنر شهری در هند با مکان یا همان فضای عمومی شهر مشخص می شود. به نظر می‌رسد که هنر شهری در فضاهای عمومی هند، تابع زمینه بومی و مذهبی آن است و این هماهنگی سبب هویت بخشی به آن شده است. آمیزش ادیان مختلف و نیز رفتارها و آیین‌های متفاوت، بخش اعظم و اصلی تشکیل دهنده زندگی اجتماعی در هند به شمار می‌روند. شاخص‌ترین سمبل گروه‌های مذهبی، که تجلی باورهای مردم است؛ مجسمه و نوع چیدمان و آرایش فضایی است که به آنها معنایی فراتر از زیبایی کمی و تزیینی می‌دهد. این هنرها ، هر کدام معرف آیین خاصی در هند و پاسخگوی بخشی از نیازهای فرهنگی و آیینی جامعه خود است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، بیان مبانی ومفاهیم مذهبی و آیینی متبلور در هنر شهری هند ‌است که در دوران حیات خود، تفکرات آیینی متفاوتی در آن جلوه‌گر بوده است. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی نمونه‌های مشاهده شده و منتخب در هند و بررسی مصادیق فرهنگی-آیینی در آن، بدین مفهوم تاکید شود که هدف اصلی و میراث موجود در هنر شهری، ریشه در تفکرات آیینی مردم این سرزمین دارد. پیوند گسترده مردم هند با مذهب و فرهنگ‌های برآمده از آن، نیازهای روحی و فیزیکی ساکنان آن را برآورده می‌سازد و همین امر باعث بقا و تداوم آن در طول زمان و شاخص شدن آن به صورت مجموعه‌ای وحدت یافته از هنر شهری شده است. به کمک بازشناسی ساختار هنری هند در منظر شهری می‌توان به دسته بندی درستی از جنبه‌های کارکردی و زیبایی این هنر در منطقه شهری هند دست پیدا کرد.
کلیدواژه General spaces ,Environmental art ,Public art ,Urban art ,فضاهای عمومی ,هنر محیطی ,هند ,هنر عمومی ,هنر شهری
آدرس دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی farnooshmokhles@ymail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved