>
Fa   |   Ar   |   En
   فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش  
   
نویسنده کوپال عطایالله
منبع باغ نظر - 1386 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:39 -48
چکیده    در اوایل قرن بیستم، با انتشار دیدگاه هایفردینان دوسوسوروچارلز سندرس پیرس، پدیده نشانه شناسی به مثابه یک علم جدید، در مباحث زبان، ادبیات و نقد ادبی و فرهنگی مطرح شد. نشانه شناسی همواره، در همجواری مکتب ساختگرایی قرار داشته و به عنوان شعبه و شاخه ای از آن بررسی شده است. پرسش اساسی این است که آیا نشانه شناسی خود یک رشته علمی است و در قلمرو دانش(Science) جای می گیرد و یا یک روش(Method) علمی است؟ این مقاله می کوشد ضمن بررسی ریشه های نشانه شناسی و تحولات آن، موقعیت کنونی این پدیده را در علوم انسانی و هنر و ادبیات مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
کلیدواژه زبان شناسی ,ادبیات ,هنر ,سینما ,تیاتر ,ساختگرایی ,نشانه شناسی ,دلالت ,linguistics ,literature ,art ,cinema ,theatre ,structuralism ,semiotics ,significance
آدرس
پست الکترونیکی atakoopal@hotmail. com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved