>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سازهای زهی و نقش برجسته‌های مربوطه در تمدن کهن سومر  
   
نویسنده خاکسار علی
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:62 -71
چکیده    هدف از نگارش تحقیق حاضر، گردآوری مجموعه ای منظم بـه منظور بررسی، معرفی و به تصویر کشیدن اولین افق های هنر دیرین موسیقی‌ است که در تمدن کهن سومر ظهور نموده و خاستگاه و بنیادی برای موسیقی تمدن های پس از خود گشته است. هر چند که علم باستان شناسی با همه سماجت و پیگیری خویش توانسته است رموز در خاک خفته این هنر را به واسطهی کشف و بازسازی سازهای متلاشی شده، لوح ها، کتیبه‌ها، ظروف و گلدان های منقوش با اشکال سازها و نوازندگانِ در حال نواختن، تا حدودی عریان نماید اما به هر حال، قضاوت کلی و قاطع در مورد رمزگشایی از این هنر میسر نمی‌باشد زیرا با وجود آگاهی نسبی از سازها، نحوه اجرا، چگونگی به کارگیری آلات موسیقی و ذهنیت آن مردمان درباره این هنر، هنوز اطلاعات ما در مورد موسیقی این دوران ناچیز می نماید و تنها می‌توان خط سیری کلی از موسیقی و سازهای آن دوران ترسیم نمود. به هر تقدیر، در این نوشتار سعی شده است تا پس از معرفی اجمالی تمدن کهن سومر و قدمت تاریخی آن به جایگاه هنر موسیقی در میان مردمان آن قوم پرداخته شود. در ادامه، به علت اهمیت فراوان سازهای زهی و با تاکید بر نوع تفکر و خلاقیت و حرکت آگاهانه‌ای که باعث پیدایی آن شده است در این مجال کوشش شده است تا از طریق نقش برجسته‌ها، لوح‌ها و کتیبه‌های مربوطه به شیوه‌ای علمی و نگاهی دقیق و موشکافانه به روشنگری بیشتری در باب انواع سازهای زهی‌ آن عصر دست یازید.
کلیدواژه سومر ,موسیقی ,سازهای زهی ,هارپ ,هارپ کمانی ,هارپ ایستاده ,لیر ,Sumerian ,Music ,String instruments ,Harp ,Arched harp ,Standing harp ,Lyre
آدرس
پست الکترونیکی ali_khaksar_gharib@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved