>
Fa   |   Ar   |   En
   همزیستی انسان و گیاه در ساختمانهای بلند  
   
نویسنده شـــــرقی علی
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:41 -58
چکیده    جدا شدن فضای سکونت یا کار انسان ها از زمین و استقرار در ارتفاع، مشکل کمبود زمین در شهرهای بزرگ را حل می‌کند؛ اما انسان را از طبیعت و زمین دور می‌کند. این دوری پایدار نیست و خیلی زود انسان برج نشین به جستجوی گم گشته خود می‌پردازد. سکنه ساختمان‌های بلند، علیرغم داشتن آخرین امکانات امروزه، زندگی در یک خانه دارای حیاط و باغچه را آرزو می‌کنند، حتی اگر این خانه قدیمی و فرسوده باشد؛ این خواسته در خیال ساکنین خانه‌های واجد باغچه و حیاط، تا از آن جدا نشوند، به آرزو تبدیل نمی‌شود.در این مقاله تلاش بر این است تا به چگونگی استیلای و مهار نیروها و عناصرطبیعت و بوم‌آوری‌های2 آن، فراموش کردن و حتی نابودی آن، بازگشت مجدد به بهره‌گیری مستقیم از آن در معماری و ساختمان سازی و فن‌آوری‌های مترتب بر آن پرداخته شود؛ روند طی شده کاوش می‌گردد و نمونه‌های بارز آن در سال‌های اخیر و در حوزه معماری، معرفی و تحلیل می‌شوند و نتایج آن: 1. کنار گذاشتن، تخریب و تغییر شکل دادن طبیعت و عناصر آن ممکن نیست. 2. الهام گرفتن و الگو سازی از آن درست است. 3. ترکیب آن با فن‌آوری در معماری هدف است. به بحث کشیده شده و به دست می‌آید.
کلیدواژه ساختمان‌های بلند ,بوم آوری ,طبیعت ,گیاهان سبز ,بام ,ایوان ,Nature ,ecology ,green plants ,high building ,roof ,terrace
آدرس
پست الکترونیکی asharghi@srttu.edu
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved