>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل واژه شناختیCritic، نقد و گروه واژگان مرتبط  
   
نویسنده دانشپور سید عبد الهادی ,رییسی ایمان
منبع باغ نظر - 1385 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:31 -40
چکیده    این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی انجام شده است. ابتدا معنا و تعریف واژه‌ی Criticرا، با استفاده از 4 فرهنگ لغات انگلیسی شناخته شده (وبستر1، آکسفورد2، لانگ من3 و امریکن هریتیج4) استخراج نموده و ضمن مقایسه‌ی معانی با هم، واژگان مترادف مورد استفاده در هر فرهنگ به دست آمده است. سپس با توجه به میزان فراوانی هر واژه، پنج واژه‌ی analyse، judge، ‌evaluate، appraise، assess از میان واژگان انتخاب شده و تعریف و معنای آن ها هم با استفاده از فرهنگ لغات مورد نظر استخراج و تحلیل شده است. سپس معنای واژگان را در فرهنگ های انگلیسی_فارسی (فرهنگ معاصر انگلیسی_فارسی، باطنی و همکاران5 و فرهنگ پیشرو آریانپور6) جستجو نموده و رابطه‌ی معنایی واژگان در انگلیسی و فارسی تحلیل شده است. سرانجام با جستجوی معنای واژگان در فرهنگ‌های فارسی (لغت نامه‌ی دهخدا7و فرهنگ فارسی امروز8) رابطه‌ی واژگان انگلیسی با واژگان فارسی دقیق شده و حوزه‌ی کاربردی هر یک تعریف شده است. در خاتمه ضمن تحلیل معنای واژگان مورد نظر، دیاگرام سطح بندی واژگان مرتبط با نقد نیز ارایه شده است.
کلیدواژه Critic ,نقد ,داوری ,ارزیابی ,ایراد گیری ,تحلیل ,analyzes ,judge ,evaluate ,appraise ,assess
آدرس
پست الکترونیکی imanraeisi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved