>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کیفیت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آموزشی آن   
   
نویسنده شرقی علی
منبع باغ نظر - 1390 - دوره : 8 - شماره : 18 - صفحه:51 -62
چکیده    به دنبال گسترش موسسات آموزش عالی در کشور برای پاسخگویی به نیاز جوانان در سالهای اخیر، موسسات آموزش عالی فراوانی در ساختمانهای بسته و فاقد فضاهای باز به وجود آمده، که هدف اصلی از این ایجاد، گسترش کمی مکانهای بسته آموزشی بوده است. در حال حاضر نیاز فوق متعادل شده و زمان مناسبی است تا به اهمیت بررسی و تحقیق پیرامون تاثیر فضاهای باز سایتهای دانشگاهی بر ارتقای کیفیت آموزش پرداخته شود. هدف این پژوهش، بازخوانی نظریه های طراحی منظر، بهخصوص نظریه بازسازی تمرکز ذهنی و مقایسه تطبیقی مولفه های آن در برخی از پردیسهای دانشگاهی موجود شهر تهران است؛ که در این مقاله پژوهش فوق بر محیط و منظر دانشگاه شهید رجایی تهران متمرکز است. در این تحقیق از عکسهای تهیه شده صحنه های منظر دانشگاه شهیدرجایی، در تشریح مولفه های نظریه بازسازی تمرکز ذهنی استفاده و در ماتریسی به نام «طراحی و مطلوبیت» ارایه شده است که خود مبین کیفیت منظر مشاهده شده است. عکسهای منتخب به همراه درجهبندی آنها در ماتریس طراحی و مطلوبیت در نقشه سایت بیانگر شدت و ضعف طراحی منظر در تهیه آنها است و راهنمای کاربردی مناسبی برای بهبود وضع موجود و یا طرحهای آینده است. نهایتاً اینکه، یافتن مولفه هایی برای ارتقای دانش طراحی و مدیریت منظر در سایتهای دانشگاهی، به گونه ای که موجب بهبود کیفیت آموزش محوری محیطهای باز پردیسهای دانشگاهی شود؛ هدف نهایی این پژوهش است.
کلیدواژه معماری منظر ,پردیسهای دانشگاهی ,تیوری بازسازی تمرکز ذهنی ,ماتریس طراحی و مطلوبیت ,Landscape Architecture ,Uuniversity Campuses ,Attention Restoration Theory ,Design and Preference’s Matrix.
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران
پست الکترونیکی a_sharghi_a@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved