>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و ارزیابی اولویت‌های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل ANP  
   
نویسنده کیانی اکبر ,سالاری سردری فرضعلی
منبع باغ نظر - 1390 - دوره : 8 - شماره : 18 - صفحه:25 -38
چکیده    منظر فضاهای عمومی شهری نقش اساسی در شکل‌‌گیری شهر سالم و توسعه پایدار شهری دارد. توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهرها، هنگامی روند مطلوب اجرایی و قابل تحققی پیدا خواهد کرد که اولویت‌‌سنجی مسایل موجود در شهرها، مبتنی بر نظریات نوین مشارکت مردمی (دیدگاه استفاده‌کنندگان) و استفاده از روش‌‌های علمی مناسب و کارآمد باشد. از آنجا که نظرات و آرای مختلفی در سطح شهر پیرامون مسایل و اولویت‌‌های شهری وجود دارد و اتخاذ تصمیمات نیز ‌‌بایست همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویت‌‌ها باشد، بنابراین هدف مقاله حاضر، اولویت-سنجی و تعیین راهبردهای منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل «فرآیند تحلیل شبکه» (ANP) است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی‌ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی‌ـ کتابخانه‌‌ای، بررسی‌های میدانی، مراجعه مستقیم به سازمان‌‌های مربوطه‌ و استفاده از ابزار پرسش‌‌نامه بوده که محدوده مورد مطالعه را فضای عمومی؛ پارک، خیابان و بازار و شش فضای شهری تشکیل می‌دهد. بر این اساس، ابتدا مهم‌ترین مسایل مرتبط با منظر فضاهای عمومی شهر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای، مصاحبه و پرسشنامه استخراج و سپس با توجه به ویژگی‌های ANP و مسایل شهر عسلویه، داده‌‌ها و اطلاعات اولیه طبقه‌‌بندی و به تبع آن مدل مفهومی ANP تهیه شد. مدل ANP مبتنی بر منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه شامل 3 خوشه (معیار/گروه) و 9 گزینه (نود/ زیر گروه) با استفاده از نرم‌‌افزار Super Decisions تولید شد و نتایج بررسی‌‌های میدانی در نرم‌‌افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خروجی‌‌های مدل به شیوه‌‌های مختلف متنی و نمودارهای متنوع و قابل تامل برای تمام معیارها و گزینه‌‌ها قابل ارایه است. از این‌رو، به سبب حجم گسترده عملیات، تنها برخی از خروجی‌‌ها برای نمونه در مقاله آورده شد. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد، بیشترین و بالاترین اولویت‌‌ها منظر فضاهای عمومی شهر مربوط به نودهای «هنرهای دیواری» (با امتیاز نرمال شده 513/0، خوشه اولویت‌‌های بصری)، «بازار و خیابان دولت» (با امتیاز نرمال شده 544/0، خوشه فضای عمومی) و در «مبلمان شهری» (با امتیاز نرمال شده 684/0، خوشه ساختار فیزیکی‌ـ کالبدی) در خوشه‌‌های سه‌گانه دارای رتبه و امتیاز بیشتری نسبت به سایر گره‌‌ها در هر خوشه‌ها بوده است. بر این اساس با مقایسه نتایج خوشه‌ها و گره‌ها (نودها)، در خوشه فضای عمومی «بازار و خیابان دولت» و در خوشه اولویت‌های بصری‌ «هنرهای دیواری» خیابان جمهوری اسلامی برای تعیین راهبردهای منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه در اولویت قرار گرفتند.
کلیدواژه منظر شهری ,ادارک بصری ,فضاهای عمومی ,بندر عسلویه ,ANP ,Urban Landscape ,Visual Perception ,Public Spaces ,Assalouyeh
آدرس دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, ایران
پست الکترونیکی falisalary@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved