>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی بُعد چهارم در نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه  
   
نویسنده موسوی لر اشرف السادات ,اسحاق زاده تربتی هانیه
منبع باغ نظر - 1391 - دوره : 9 - شماره : 20 - صفحه:23 -36
چکیده    مقاله حاضر به بررسی مفهوم مشترک و کاربرد بُعد چهارم در هنر نگارگری ایران، نقاشی سبک کوبیسم و هنر گرافیک در بخش طراحی نشانه پرداخته، همچنین اشارهای به پیشینه بعد زمان در هنر پیش از تاریخ و عهد باستان دارد. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. بدین منظور در نخستین گام، بُعد چهارم را از دیدگاههای مختلف توصیف کرده، جنبه های هنری و علمی آن را در حد امکان مورد بررسی قرار داده؛ مفهوم بُعد چهارم به مثابه زمان را در نگارگری، نقاشی سبک کوبیسم و در طراحی گرافیک بخش نشانه به صورت تطبیقی تحلیل کرده است. با توجه به یافته های تحقیق و جنبه های نظری و کاربردی بُعد چهارم در هنرهای تجسمی؛ عبور از فضای دوبُعدی به فضای مجازی بُعد چهارم با نمونه های موردی بررسی شده است. بعد زمان از کهنترین دوران در هنر ایران وجود داشته همانگونه که هنر تجریدیـ هندسی آن عصر در نهایت زیبایی و قدرت بر سفالینه ها نقش بسته است، اما پس از قرنها با عناوین هنر پیشرو غربی به ارمغان آورده شده است. از بررسی نمونه های شاخص در هنر نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه مفهوم مشترکی از بُعد چهارم در هنرهای یادشده حاصل میشود.فرضیه؛ بعد چهارم به مثابه زمان، از دیرباز در هنر ایران وجود داشته است. بر این اساس بعد چهارم به گونه ها و اشکال گوناگون در هنر ایران و غرب به ظهور رسیده است. با بکارگیری تمهیدات تجسمی از جمله استفاده موجز از فضاهای مثبت و منفی؛ ترکیب نماها یا صحنه های مختلف یک یا چند موضوع به طور هم زمان و ارایه آن در قالب یک اثر هنری؛ و اجتماع همه آنها در یک سطح دو بُعدی یا تصویری واحد ارایه میشود. اگر چنین تمهیداتی در نقاشی سبک کوبیسم، حضور بُعد چهارم را به اثبات میرساند؛ با استناد بر همان شواهد، میتوان حضور بُعد چهارم را در برخی نمونه های شاخص نگارگری و طراحی نشانه نیز مشاهده کرد، زیرا شیوه های مذکور از دیرباز در آثار شاخص هنرهای نگارگری معمول بوده و اکنون هم در طراحی نشانه کاربرد دارد
کلیدواژه بُعد چهارم ,حرکت ,زمان ,طراحی نشانه ,کوبیسم ,گرافیک ,نگارگری ,Cubism ,Fourth Dimension ,Graphics ,Persian Painting ,Sign Design
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی haniye.eshaghzade@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved