>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط  
   
نویسنده محمودی مهناز ,پاکاری ندا ,بهرامی حسن
منبع باغ نظر - 1391 - دوره : 9 - شماره : 20 - صفحه:73 -82
چکیده    بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده میشود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تاثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنکسازی فضا نقش دارد. این خنکسازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت میگیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش میدهد.یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای کلان پیشنهاد میشود، احداث باغ بام است. باغ بام یا بام سبز چنانچه صحیح طراحی و اجرا و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود علاوه بر مزایای مختلف میتواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند. در این تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اثبات این فرضیه که بام سبز و چگونگی طراحی آن نقش موثری در کاهش انتقال حرارت دارد از نرمافزاری تحلیلی به نام انسیس استفاده شده است. سه نمونه بام معمولی، بام سبز معمولی، بام سبز با جزییات اجرایی خاص (لایه فایبرگلاس) آنالیز شده و انتقال حرارت آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و معلوم شد که بام سبز نسبت به بام معمولی 50 درصد انتقال حرارت کمتری دارد و بام سبز با لایه فایبرگلاس نسبت به بام سبز اجرایی 40 درصد بهینهسازی شده است. سایه اندازی و خنکسازی تبخیری گیاهان و همچنین لایه های سقف به عنوان عایق تاثیر موثری در کاهش انتقال حرارت دارند. رویکرد این پژوهش علمی- کاربردی بوده است. روش تحقیق در بخشهای مربوط به مزایای بام سبز، توصیفی و نوع تحقیق، کیفی و در بخشهای مربوط به تحلیل نرمافزاری نوع تحقیق کمی و روش، تحلیلی بوده است.
کلیدواژه بام سبز ,انتقال حرارت ,کاهش مصرف انرژی ,نرم افزار انسیس ,Green Roof ,Heat Transfer ,Reduce Energy Consumption ,Ansys Software
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
پست الکترونیکی hassan_bahrami63@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved