>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی  
   
نویسنده سید الحسینی مسلم ,حبیب فرح ,ماجدی حمید
منبع باغ نظر - 1391 - دوره : 9 - شماره : 22 - صفحه:45 -54
چکیده    ارتقای کیفیت محیط شهری از دغدغههای اصلی شهرسازی و هدف اصلی تمام طرحهای توسعه شهری است. در ارزیابی و تجارب ماحصل از اجرای طرحهای توسعه شهری در جهان و به ویژه کشور ما این موضوع اثبات شده است که این طرحها در خلق محیط شهری واجد کیفیت، توفیق کمی داشتهاند. با این ضرورت در سالهای اخیر، اندیشمندان مختلف شهرسازی، از حضور تفکر کیفیتگرای خاص طراحی شهری، در تمام مقیاسهای [کلان و خرد] طرحهای توسعه شهری برای ایجاد محیط واجد کیفیت حمایت کردهاند. این مقاله با روش مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای متون و مفاهیم موثر در تحول طراحی شهری و مقایسه آن با گرایشها و گونههای مختلف طراحی شهری در چارچوب برنامهریزی راهبردی و با استفاده از تجربیات پیشین با تلفیق فرایند طراحی شهری و برنامهریزی شهری، و با هدف ساخت تصویری از یک رویکرد نوین و امیدبخش برای کاربست عملی طراحی شهری در طرحهای توسعه شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری شکل گرفته است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد طراحی شهری در حوزه کلان مقیاس دارای تولیدات کاربردی است که میتواند به ارتقای کیفیت محیط کمک کند. تحقق عملی این رویکرد بسته به پذیرش و رعایت پنج مولفه ذیل است :الف. حضور اهداف طراحی شهری در طیف مقیاس برنامهریزی، ب. پیوند حرف و همکاری تخصصهای مختلف در موضوعات طراحی شهری، ج. مشارکتپذیری عمومی درطراحی، د. وجود سطوح و سلسله مراتب مقیاس طراحی شهری، هـ. پشتیبانی از موضوعات طراحی شهری. نتایج این مقاله نشانگر تعامل بین طراحی شهری و برنامهریزی شهری در مقیاس کلان و خرد به عنوان یک ضرورت در نظام توسعه شهری است وکاربست مولفههای فوق تضمینی برای عملی کردن این رویکرد و کارامدی طرحهای توسعه شهری است.
کلیدواژه ارزیابی ,کیفیت محیط ,تعامل مقیاس کلان و خرد ,برنامهریزی شهری ,طراحی شهری ,Evaluation ,Environment quality ,Interactional approach in macro and micro scale ,Urban planning ,Urban design
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دکتری شهرسازی، هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دکتری شهرسازی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved