>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشی در باب ارتقای اعتبار علمی نقدهای معماری تکنیکی برای استخراج معنای جامع اثر معماری  
   
نویسنده عباسی مهدی
منبع باغ نظر - 1392 - دوره : 10 - شماره : 24 - صفحه:69 -78
چکیده    هر اثر هنری و به تبع معماری به عنوان یک هنر، واجد وجوه معنایی متنوعی است که مخاطب برخی از این وجوه را در قالب یک ادراک واحد دریافت میکند. مخاطب هنگام مواجهه با اثر تنها وجوهی را درک میکند که جهان ادراکی وی اجازه دریافت آنها را میدهد. از سویی جهان ادراکی اشخاص خاص آنها و در میان افراد متفاوت است. این امر سبب میشود دریافتهای مخاطبین (و از جمله منتقدین) در بسیاری وجوه معنایی اثری واحد، گاهی بسیار متفاوت از یکدیگر باشد. این تفاوت میتواند اعتبار بحث نقادانه را کمرنگ کند. بنابراین کشف معنایی جامع که اولاً فراتر از جهان ادراکی شخص منتقد باشد و حداکثر وجوه معنایی اثر را شامل شود و ثانیاً صحت آن مورد توافق طرفین بحث باشد برای افزایش اعتبار نقدهای معماری ضروری است. در این راستا پرسشهایی در رابطه با این معنای جامع بدین صورت مطرح میشود : چگونه میتوان به معنای عقلی جامع دست یافت که وسعت معنایی بیشتری از ادراکات شخصی داشته باشد؟ معنای مذکور چگونه میتواند مورد توافق مجموعه مخاطبان اثر معماری واقع شود؟فرضیهای که در این تحقیق مطرح میشود چنین است : معنای جامع یک اثر معماری را میتوان در قالب مجموعهای از صفات با بعد معنایی معینتر و محدودتر ارایه کرد به گونهای که بر کلیت ادراک حسی اثر منطبق باشد.این تحقیق پس از آزمون فرضیه مذکور صحت آن را تایید میکند. به این معنا که برای امکان یک نقد معماری با اعتبار علمی بالاتر، میتوان معنای یک اثر معماری را در قالب مجموعه صفات معین بیان کرد. که از نظرات جامعه مخاطب استخراج شده است، این مجموعه صفات بر ادراک حسی فراگیر از آن اثر منطبق است.
کلیدواژه نقد معماری ,معنای جامع ,ادراک عقلی ,ادراک حسی ,مخاطب ,Architecture critique ,Comprehensive meaning ,Cognition ,Perception ,Addressee society
آدرس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد, کارشناس ارشد معماری مدرس بخش معماری, ایران
پست الکترونیکی mimein2000@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved