>
Fa   |   Ar   |   En
   بازشناسی مفهوم «راه» از دیدگاه یک جهانِ زبانیـ فرهنگی با تاکید بر واژههای حوزه معناییِ «فضاهای ارتباطی» در زبان فارسی   
   
نویسنده براتی ناصر ,زرین قلم فرزاد
منبع باغ نظر - 1392 - دوره : 10 - شماره : 24 - صفحه:105 -116
چکیده    زبان به عنوان یکی از نظامهای نشانهای از یک سو رو به فرهنگ دارد و از سوی دیگر رو به جهانِ مردمی که در آن جامعه زبانی زندگی میکنند. بنابراین یکی از روشهایی که میتوانیم به ریشه، عمق فرهنگ و جهانِ مردم یک جامعه خاص پیببریم، مراجعه به زبان آنها در چارچوب نشانهشناسی فرهنگی است. نیازهای جدید و رشد سریع علوم و فنون، باعث ورود یکباره نظریهها و عناصر کالبدی بسیاری به حوزه شهرسازی شده است. در این ارتباط دو سهلانگاری عمده صورت گرفت؛ یکی فراموشی میراث غنی و سرمایهای که از گذشته به ما رسیده و دیگر عدم برنامهریزی قابل قبول برای تحولات جدید و تنها واردکننده بودن که گاه حتی منجر به کژفهمی در درک و بهکارگیری عناصر ذهنی و عینیِ وارداتی شده است. هدف این پژوهش، کنکاشی در میراث غنی فرهنگ ایرانی و اثبات فرضیه خاص بودن مفاهیم در این فرهنگ، از طریق بررسی واژههای زبان فارسی برای حوزه معنایی فضاهای ارتباطی است؛ تا مفاهیم موجود در مورد این پدیده را پیدا کرده و آنها را (چه از لحاظ کالبدی و چه زبانی ـ فرهنگی) با درک کلیتشان در نظام نشانهای غنا بخشد و بستر مناسبی برای بهکارگیری در آینده فراهم آورد. بدین منظور از نظریههای موجود در علم نشانهشناسی و بهویژه زبانشناسی برای نشاندادن چگونگی این رابطه کمک گرفته شده است شیوه مورد استفاده این پژوهش را میتوان در حوزه پدیدارشناسی و از نظر روششناسی در چارچوب تحلیل محتوا دانست.براساس یافتههای پژوهش، در زبان فارسی واژههای بسیاری برای اشاره به حوزه معنایی فضاهای ارتباطی استفاده میشود که به ابعاد و جنبههای گوناگونی اشاره دارد. این مفاهیم به شش دسته قابل تقسیم است. مفاهیم جدید و امروزی میتوانند با توجه به این الگوها بومیسازی شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه نشانه شناسی ,فرهنگ ,زبان ,معنی شناسی ,راه ,حوزه معنایی ,Culture ,Language ,Semiotics ,Way ,Built environment
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دکتری شهرسازی، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، , ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین, ایران
پست الکترونیکی farzad.zar@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved