>
Fa   |   Ar   |   En
   درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان‌ساخت  
   
نویسنده دانشپور عبدالهادی
منبع باغ نظر - 1383 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:59 -70
چکیده    اهمیت تحقیق در مقوله هویت، صرف نظر  از اهمیت آن به عنوان مقوله‌ای عام و کلی در اغلب حوزه‌های معرفت بشری، از اهمیت مقوله هویت محیط انسان ساخت، به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های کیفی در مباحث انسان محیطی ناشی می شود.  کیفیتی که کمبود و یا نبود آن، چه در بعد جهانی و چه در شرایط خاص ایران، هنوز در فضا و سیمای شهرها محسوس و قابل مشاهده است. اما برغم این اهمیت بویژه در معنا و غنا بخشیدن به حضور و زندگی انسان در محیط، هنوز از این مفهوم پیچیده در ربط با محیط انسان ساخت بویژه شهر و فضاهای شهری تلقی روشنی وجود ندارد. بعلاوه با توجه به اهمیت و نقش محیط در ماهیت پدیده‌ها، پرسش‌هایی در این زمینه مطرح‌اند که لازمه پاسخ به آنها در دست داشتن تعریفی نسبتاً روشن از هویت و نیز آشنایی با کارکردهای آن در شهرسازی است. برای تحقق این منظور نگارنده برآنست تا در مقاله حاضر به قدر مجال، با مروری اجمالی در ادبیات موضوعی، به ارائه و تا حدودی تحلیل برخی از تعاریف خاص آن در شهرسازی بپردازد.
کلیدواژه هویت و معنی، محیط انسان ساخت (شهر، مکان، فضای شهری)، ‌ تمایز و تشابه، حس تشخیص، حس تعلق به مکان، خوانائی
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده معماری و شهرسازی, گروه شهرسازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved