>
Fa   |   Ar   |   En
   جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی  
   
نویسنده براتی ناصر
منبع باغ نظر - 1383 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:7 -24
چکیده    مبحث مدرنیزم در عرصه های معماری و شهرسازی ابعاد گسترده ای را شامل می شود. هر چند، از چند دهه پیش ،‌ نقد مدرنیزم در این عرصه ها توسعه روبه تزاید داشته است ولی، از سوی دیگر، جریان دیگری تحت عنوان تفکر پست مدرنیستی نیز قدم به قدم و سنگر به سنگر مواضع به ظاهر جاویدان مدرنیزم را تسخیر نموده است. آبشخور این تحولات را البته می توان در تحولات عمیق علم و فلسفه دانست. همین امر باعث شده است که پست مدرنیزم تنها نقد مدرنیزم را در بر نگیرد بلکه مباحث آن حیطه های بسیار عمیق تری را پیش روی کسانی که به ویژگیهای جهان پس از مدرنیزم علاقه مندند گشوده است. در این مقاله ابتدا مدرنیزم و پست مدرنیزم از نظرگاه جهان بینی مورد مقایسه قرار گرفته اند و سپس، بطوراجمال، تاثیرات هر یک بر مبانی نظری و عملی در معماری و شهرسازی مطرح شده اند. درنهایت این نتیجه حاصل شده است که بشر چاره ای جز پشت سر گذاشتن مدرنیزم و روی آوری به دوران پس از آن ندارد و توسعه معماری و شهرسازی اینک در گرو تبیین وتدقیق نهضت پست مدرنیزم است.
کلیدواژه شهرسازی، معماری، مدرنیزم، پست مدرنیزم، جهان بینی، جزء گرایی، کلی گرایی، نسبیت، محیط، فضا، زمان، فرهنگ
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده معماری و شهرسازی, ایران. سازمان شهرداری های کشور, مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved