>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه‌های مسکونی با تاکید بر فضای باز(نمونه موردی : شهر زنجان)  
   
نویسنده فرامرزی مهران ,ابراهیمی حمیدرضا ,براتی ناصر
منبع باغ نظر - 1396 - دوره : 14 - شماره : 57 - صفحه:5 -18
چکیده    زمین به عنوان کالای غیرقابل بازتولید دارای ارزش غیرقابل انکاری است. یکی از اقدامات مهم شهرسازی که به واقع شهرسازی عملی نامیده می‌شود، تفکیک اراضی شهری است. آیا با مطالعه تجارب بافت‌های مسکونی سنتی در ایران و تجارب جهان در کوی‌های مسکونی جدید می‌توان الگویی بهینه از تفکیک اراضی به خصوص الگوی تفکیکی شطرنجی طراحی ‌کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلیتطبیقی است. هدف اصلی این پژوهش ارایه الگویی بهینه از تفکیک اراضی شهری و مدل مفهومیعملیاتی جدید براساس تحلیل الگوهای تفکیک اراضی در جهان و ایران و مولفه‌های اصلی تاثیرگذار بر آنها است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد، الگوهای تفکیک اراضی شطرنجی که به صورت مکرر و رایج در توسعه‌های جدید مسکونی به کار می‌روند، خود سبب ایجاد مسایل عمده شده‌اند و مدل جدید ارایه شده می‌تواند جایگزین این الگو ‌شود.
کلیدواژه بافت مسکونی، تفکیک، زنجان، شهرسازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی naser.barati2012@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved