>
Fa   |   Ar   |   En
   فهم تجربۀ زیستۀ زائران در پیاده‌روی اربعینِ سال 1395 (بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری اَبَر‌رویداد اربعین)  
   
نویسنده بد مهدیه
منبع باغ نظر - 1397 - دوره : 15 - شماره : 68 - صفحه:39 -48
چکیده    فهم شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری گردشگری مذهبی بسیار ضروری و با اهمیت است. این پژوهش به مطالعۀ رویداد اربعین، به‌عنوان یک پدیدۀ منحصر به فرد در حوزۀ گردشگری مذهبی می‌پردازد و به تاسی از پارادایم تفسیری و با اتخاذ رویکرد تحلیل تماتیک و با بهره‌گرفتن از تکنیک‌های روش تحقیق کیفی (مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته، قدم‌زدن عرضی، مشاهدۀ همراه با مشارکت) تلاش می‌کند به فهم تجربۀ زیستۀ شرکت‌کنندگان ایرانی در پیاده‌روی اربعین دست یابد و از این طریق سعی در کشف ماهیت، زمینه‌ها و عوامل بسترساز شکل‌گیری رویداد اربعین دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که زمینه‌ها و عوامل بسترساز در شکل‌گیری رویداد اربعین چند‌اسلوبی بوده و حضور گستردۀ مردم در این راه‌پیمایی‌ها صرفاً به یک عنصر تقلیل پیدا نکرده است. عوامل و زمینه‌های فرهنگیاعتقادی‌، اجتماعیاقتصادی و سیاسیملی از مهم‌ترین این زمینه‌ها هستند که تنوع آنها وجه بارز و عامل منحصربه‌فرد‌بودن این اَبَررویداد به حساب می‌آید.
کلیدواژه گردشگری مذهبی، اربعین، زمینه، رویداد، زائر
آدرس پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر, ایران
پست الکترونیکی mahdieh_bod@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved