>
Fa   |   Ar   |   En
   زوال بعد معنایی خیابان در ایران (از دوران باستان تا امروز)  
   
نویسنده آتشین بار محمد ,متدین حشمت اله
منبع باغ نظر - 1397 - دوره : 15 - شماره : 67 - صفحه:71 -80
چکیده    خیابان پر ز خوبان باد دایم که فرع این جمال آمد کمالشبیان مسئله : تقدم اندیشه بر زبان یا زبان بر اندیشه، همواره از مباحث پر‌چالش میان اندیشمندان بوده؛ اما تاثیر حتمی این دو بر یکدیگر مورد توافق همگان است. به عبارتی از یک طرف، تمدن‌های پرمایه، واژه تولید می‌کنند و از طرف دیگر، واژه‌ها فرهنگ‌سازی می‌کنند. بر همین اساس، شناخت عمیق از واژه‌های مورد استفاده در زمینه‌های مختلف علمی از جمله مطالعات شهری منجر به ارتقای نقش آنها در تولید فضا می‌شود. شهر به مثابه یکی از مهم‌ترین مظاهر تمدن بشر، از عناصر اولیه‌ای بهره می‌برد که «خیابان» در زمره مهم‌ترین‌ها آنهاست. در شهرهای ایران «خیابان» با مفهوم امروز، نسبتاً نوظهور است که علی‌رغم سابقه باستانی واژه، کاربرد نوین آن به دورۀ معاصر2 باز می‌گردد. این پژوهش با مبنا‌قرار‌دادن پرسش هستی‌شناسانه از خیابان درصدد است با بررسی تحلیلی اسناد تاریخی، تحولات مفهومی شکلی خیابان را در تاریخ شهرهای ایران تفسیر و طبقه‌بندی کند. هدف : مقاله با تبیین و طبقه‌بندی تحولات خیابان است. روش تحقیق : پژوهش حاضر تحقیقی تاریخی تحلیلی است که اشتراکات و تمایزات کاربرد خیابان در تاریخ ایران بعد از اسلام را طبقه‌بندی می‌کند.نتیجه‌گیری : خیابان در تاریخ ایران، نقشی مفهومی در پدید‌آمدن شهر بر عهده داشته، اما در دوره معاصر، با کمرنگ‌شدن بعد معنایی آن، صرفاً به شکل تنزل یافته است.
کلیدواژه راه، خیابان، واژه‌شناسی شهر، زبان‌شناسی خیابان
آدرس دانشگاه تهران, پژوهشکده نظر, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده معماری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved