>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه تطبیقی واژه لوگوس از منظر هراکلیتوس و نشان چلیپا در اندیشه ایرانیان  
   
نویسنده صفاری احمدآباد سمیه ,شریف زاده محمدرضا
منبع باغ نظر - 1395 - دوره : 13 - شماره : 42 - صفحه:45 -56
چکیده    بحث از لوگوس در اندیشه هراکلیتوس با نگاه هستی‌شناسانه این اندیشمند یونانی نمود می‌یابد. لذا به منظور روشن‌کردن مفهوم لوگوس از منظر وی و مواجه‌ساختن آن با پرسش‌هایی از معرفت‌شناسی نقش چلیپا که هدف اصلی این پژوهش است ابتدا واژه لوگوس در آراء هراکلیتوس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع هراکلیتوس‌لوگوس را قانون و اصلی جهانی می‌داند که همه عالم را فرا گرفته و در ذات یگانه، اما برای همگان مشترک هست و تنها تمثیل دیداری آن نوری است که در آتش به ظهور می‌رسد. همانند لوگوس و در موازات آن در اسطوره‌های ایرانی نیز اشه وهیشته نمادی از نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در گیتی است که آتش نماینده زمینی و این‌جهانی آن محسوب می‌شود، آتشی که قرابت دیرینه‌ای با نقش چلیپا دارد. بر این اساس در پژوهش مطروحه آراء و عقایدی مورد نظر قرار گرفته که مختصات ظاهری و باطنی لوگوس را با اشه وهیشته در راستای همسویی آن دو با نشان چلیپا بررسی کند. بدین ترتیب به منظور آگاهی از رابطه معرفت‌شناسانه بین دو مفهوم و نماد متعالی و پاسخ به این پرسش اصلی که آیا می‌توان چلیپا را نماد و صورت محسوس لوگوس دانست؟ ابتدا قطعات هراکلیتوس در خصوص لوگوس و راز هستی که در آن نهفته است به همراه تاثیر احتمالی آن از اندیشه ایرانیان باستان مورد توجه قرار گرفته و سرانجام به عنوان یافته‌ها و نتایج این تحقیق قیاس عمومی از آراء هراکلیتوس در زمینه آتش به عنوان تنها تمثیل دیداری لوگوس و اندیشه ایرانیان باستان در خصوص حقیقت آتشی که از اشه وهیشته نیرو می‌گیرد. جهت آشکار‌کردن رابطه متعالی بین لوگوس نزد هراکلیتوس و نقش چلیپا نزد ایرانیان انجام می‌پذیرد. روش تحقیق توصیفی تطبیقی بوده و ابزار و شیوه‌های گردآوری اطلاعات در بردارنده جستجوی کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی است.
کلیدواژه لوگوس، عنصر آتش، اشه وهیشته، نقش چلیپا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده هنر و معماری آزاد, ایران
پست الکترونیکی m2_sharifzadeh1@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved