>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:2


  tick  طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران - صفحه:13-40

  tick  طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب ایران) - صفحه:41-74

  tick  واکاوی تحلیلی - انتقادی تربیت اخلاقی یورگن هابرماس - صفحه:75-98

  tick  مرور نظام‌مند شناسایی روند نگرش اعضای هیات علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه‌‌های ایران - صفحه:99-126

  tick  چالش‌های نوظهور آموزش عالی ایران و ارائه الگوی مفهومی؛ یک مطالعه گراندد تئوری - صفحه:127-156

  tick  بررسی تحقق فرصت‌های عادلانه‌ی آموزشی در مقطع ابتدایی شهر تهران بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه کشور - صفحه:157-180

  tick  تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران - صفحه:181-210

  tick  طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در سازمان‌های ایرانی - صفحه:211-242

  tick  طراحی نقشه استراتژی و شاخص‌های سنجش عملکرد برای موسسات آموزشی غیرانتفاعی، رویکرد امتیازی متوازن و تصمیم‌گیری گروهی - صفحه:243-266

  tick  شناسایی و اعتباریابی ابعاد و مولفه‌ها و ارزیابی میزان اعمال رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه - صفحه:267-294

  tick  از انتظار تا واقعیت: تحلیل شکاف کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران - صفحه:295-318
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved