>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1397 - دوره:11 - شماره:2


  tick  آسیب شناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی - صفحه:9-26

  tick  بررسی موانع و چالش های موثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد - صفحه:27-50

  tick  بررسی سیاست‌های سرقتِ علمی-ادبی در تارنماهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران - صفحه:51-76

  tick  مقایسه اثربخشی مدارس هیات امنایی و عادی استان همدان بر اساس مدل ترکیبی پارسونز- سنجری - صفحه:77-104

  tick  طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی - صفحه:105-126

  tick  بررسی تاثیر فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:127-158

  tick  طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل مولفه‌های اصلی به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد) - صفحه:159-186

  tick  تحلیل داده‌های آموزشی دانشجویان با هدف ارزیابی موفقیت تحصیلی با استفاده از رویکرد داده‌کاوی (نمونه موردی: دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه شاهرود) - صفحه:187-208

  tick  معماری محیط‌های یادگیری بر پایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - صفحه:209-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved