>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1397 - دوره:11 - شماره:1


  tick  پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه (یافته‌های یک پژوهش پدیدارشناسی) - صفحه:9-30

  tick  آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران - صفحه:31-58

  tick  کشف و شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص های الگوی شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری - صفحه:59-82

  tick  استفاده از داده کاوی آموزشی جهت گروه‌بندی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی به منظور شخصی سازی برنامه آموزش - صفحه:83-108

  tick  نقش میانجی‌گری ادراک عدالت توزیعی در تاثیر رضایت از نظام جبران خدمات بر امید به آینده، التزام شغلی و سازگاری شغلی معلمان - صفحه:109-138

  tick  برندسازی دانشگاه؛ نیاز جدید آموزش عالی (مطالعه موردی؛ دانشگاه پیام نور مرکز کرج) - صفحه:139-158

  tick  بررسی جهت‌گیری‌‌های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران - صفحه:159-184

  tick  بررسی ویژگی‌های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران - صفحه:185-201
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved