>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تجدید ارایه سرفصل های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت  
   
نویسنده ناظمی اردکانی دکتر مهدی ,عارف منش زهره ,جعفری باوریانی زهرا
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:48 -63
چکیده    تجدید ارایه صورتهای مالی به طور ضمنی حاوی این پیام است که صورتهای مالی دوره گذشته از ویژگی کیفی قابلیت اتکا برخوردار نبوده اند و از این رو این امکان وجود دارد تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اتخاذ شده اند غلط باشند. تحققات گذشته نشان می دهد تجدید ارایه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری در بین سایر سرفصل صورهای مالی اساسی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این تجدید ارایه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، 90 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1391 مورد بررسی قرار گرفته اند است. روش آماری مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون t می باشد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیات نشان می دهد بین ارزش شرکت و تجدید ارایه سرفصل های اصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیرمستقیم معناداری وجود دارد.
کلیدواژه گزارشگری مالی ,تجدید ارایه ,ارزش شرکت ,سرفصل های اصلی صورت سود و زیان
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved