>
Fa   |   Ar   |   En
   مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی  
   
نویسنده موسوی شیری دکتر محمود ,صالحی دکتر مهدی ,شرف دوست فاطمه
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:16 -31
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی نقش هزینه نمایندگی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران است. در پیوند با این پژوهش، دو سوال مطرح می شود: 1. آیا بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد؟ 2.آیا هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت است؟. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 شرکت خانوادگی و 30 شرکت غیرخانوادگی است و دوره ی مطالعه، سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت گردش دارایی ها با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه ی معناداری وجود دارد. در حالیکه بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه و همچنین نسبت گردش دارایی ها در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه شرکت های خانوادگی ,شرکت های غیرخانوادگی ,هزینه نمایندگی ,نسبت هزینه های عملیاتی به فروش ,نسب گردش دارایی ها
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved