>
Fa   |   Ar   |   En
   مسیولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها  
   
نویسنده احمد پور دکتر احمد ,فرمانبردار مریم
منبع مطالعات حسابداري و حسابرسي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:4 -15
چکیده    امروزه به دلیل درخواست ذینفعان از شرکت ها و از طرفی تاثیر مثبت افشا و گزارشگری مسیولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت ها، مدیران نسبت به افشا و گزارشگری مسیولیت اجتماعی، بیشتر ترغیب و تشویق می شوند. اما، با توجه به این که اجرای آن نیازمند هزینه می باشد و تاثیر مثبت و سوآوری افشای شاخص های مسیولیت اجتماعی و گزارشگری آن در بلند مدت حاصل می شود، انتظار می رود شرکت های با سودآوری بالاتر توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند. تاثیر مسیولیت اجتماعی بر اعتبار شرکت ها را می توان با توجه به تاثیری که مسیولیت اجتماعی می تواند بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، جستجو کرد. شرکت ها از طریق اهمیت دادن به موضوع مسیولیت اجتماعی و گزارشگری آن، می توانند مشروعیت سازمان را بهبود بخشیده و از طریق ایجاد انگیزه بین کارکنان، افزایش حسن نیت اجتماعی، کاهش جریمه ها و پاسخگویی به نیاز تمامی ذینفعان سازمان به بهبود عملکرد سازمان در زمینه سود آوری کمک کنند و از طریق ایجاد تصویری مثبت از سازمان در جامعه، بر اعتبارشان در جامعه افزوده و منبعی برای مزیت رقابتی فراهم می کنند.
کلیدواژه مسیولیت اجتماعی ,سودآوری و عملکرد شرکت ,اعتبار شرکت
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved